Visie en werkwijze m.b.t. dyslectici

Ons beleid is er op gericht docenten te adviseren bij de begeleiding van dyslectici in de klas. Uiteenlopende werkvormen en hulpmiddelen kunnen de leerling stimuleren tot een effectieve aanpak. Het onderwerp dyslexie keert regelmatig terug in ons nieuwsbulletin.

Wij hebben dyslexiecoaches bij wie de leerling  gedurende de hele schoolloopbaan terecht kan. De leerling maakt de eerste weken van het schooljaar in de brugklas of in 4 havo als hij nieuw instroomt kennis met zijn dyslexie coach tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. De mentor is de spil in de begeleiding, ook bij dyslexie, maar komt de leerling er met de mentor en vakdocent niet uit, dan kun je als leerling altijd je coach raadplegen. Hulp op aanvraag noemen we dat. De coach is eenvoudig per schoolmail te bereiken. De coach is echter geen remedial teacher. Die specialistische hulp moet door ouders worden ingehuurd indien nodig.

Dyslexiekaart
Een leerling die in het bezit is van een officiële dyslexieverklaring krijgt bij ons een speciale gelamineerde dyslexiekaart waarop de faciliteiten waarvan hij gebruik mag maken staan aangegeven.

Dyslexiescreening
Elk jaar starten er leerlingen in de brugklas die al een dyslexieverklaring hebben, maar omdat er altijd  leerlingen zijn, die vermoedelijk dyslectisch zijn en op de basisschool nog geen diagnose hebben gekregen, screenen we alle leerlingen.  We zien dan ook meteen waar de leerling met een dyslexieverklaring nog moeite mee heeft. Wij nemen op de computer de dyslexiescreening van Muiswerk Educatief af. De resultaten van alle leerlingen worden verwerkt door het dyslexieteam en de mentoren  en vergeleken met gegevens uit het leerlingendossier, info uit het basisonderwijs en recente studieresultaten. We halen de laagst scorende 10% eruit voor een vervolgonderzoek. De ouders ontvangen daarover bericht.

Als de leerling deelneemt aan een eerste vervolgonderzoek zijn daar nog geen kosten aan verbonden voor de ouder. De school betaalt dit individuele vervolgonderzoek. Het neemt ongeveer een uur in beslag en is bedoeld om te zien of er inderdaad een vermoeden is van dyslexie. Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door  de dyslexiecoördinator en speciaal opgeleide dyslexiecoaches. De uitslag neemt een paar weken in beslag.

Indien een leerling dyslectisch is en beschikt over een dyslexieverklaring, krijgt hij/zij op deze school extra faciliteiten om ervoor te zorgen dat deze leerling de opleiding kan blijven volgen die past bij zijn/haar capaciteiten. Om te bepalen of een leerling dyslectisch is, is een nog veel uitgebreider onderzoek onder supervisie van een orthopedagoog noodzakelijk. Als uit het bovengenoemde vervolgonderzoek blijkt dat voor de leerling zo’n volledig dyslexieonderzoek nodig is, dan nemen we  contact met de ouders op.  

Een uitgebreid dyslexieonderzoek valt echter wat betreft organisatie en kosten buiten de verantwoordelijkheid van de school. Voor het vervolgtraject (en afname van een dyslexieonderzoek) verwijzen wij door. De kosten van verder onderzoek komen voor rekening van de ouders.