Medezeggenschapsraad

Het Ichthus Lyceum heeft een actieve MR die regelmatig met de directie overlegt over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van geld en onderdelen van het personeelsbeleid. Op onze school hebben in de Medezeggenschapsraad in totaal zes ouders en/of leerlingen en zes personeelsleden zitting.

De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. Voor heel veel besluiten op schoolniveau heeft de directie advies of zelfs instemming van de MR nodig. Instemmingsrecht is nodig als het gaat om het voorgenomen beleid of wijziging van beleid. In dat geval moet gedacht worden aan verandering van onderwijskundige doelstellingen, schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen, schoolreglement, gedragsregels, de schoolgids, het arbobeleid of afwijking van de WMO en wijziging van het MR-reglement. In een aantal andere gevallen heeft de MR adviesrecht. Dit betreft zaken als het splitsen of fuseren van scholen, de jaarlijkse begroting, samenwerking met andere scholen en instellingen en het stagebeleid.

De MR bestaat voor het schooljaar 2014 - 2015 uit de volgende personen:

Personeelsgeleding:
hr. drs. H.R. Hovius (voorzitter)
mw. drs. G.J. Walda (secretaris)
hr. A. Hubert (vice voorzitter)
mw. J.D. Eelman
mw. drs. A. Broek
hr. drs. F.M. de Wilde

Oudergeleding:
hr. J. Drieskens
hr. dr. ir. M. Hootsmans
mw. A. de Ligt

Leerlinggeleding:
Mark Barg
Jip Grimminck
Joƫlle van de Sande

De MR is per mail te bereiken via MR@ichthuslyceum.nl