Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen:

Absentie
Boeken
Corona
Digitale leeromgeving
Gebouw
Rooster, steun- en pluslessen
Studiedagen

Absentie

Alle veelgestelde vragen over absent en ziek kunt u vinden bij het kopje absentie.

Boeken

Ik ben een boek kwijt of ik heb een boek niet ontvangen, waar kan ik dit melden of bestellen?

Dit kan gemeld worden bij de administratie van de school. Dit kan per e-mail, het adres is administratie@ichthuslyceum.nl

Ik heb een andere vraag over de boeken of de factuur van de boeken, waar kan ik terecht?

Voor deze vragen kun je contact opnemen met de firma van Dijk. Dit kan via e-mail info@vandijk.nl of telefoon 088-2030303.

Corona

Hoe zit het met al die Coronaregels?

Vind hier de beslisboom voor de actuele regels voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Waarom laten jullie de docenten niet wisselen i.p.v. de leerlingen?

In een basisschoolsetting met vaste groepen zou dat inderdaad een goed idee zijn. Wij zijn echter een Lyceum. We werken op de havo en op het vwo, zeker in de bovenbouw, niet met vaste groepen. Bijna elke les wisselt de samenstelling van de klassen. Bovendien willen collega’s in hun vaklokalen kunnen beschikken over hun lesmaterialen. Dat zijn twee redenen om leerlingen te laten wisselen in plaats van docenten. We merken dat de recent ingevoerde gescheiden onder- en bovenbouwpauzes voor meer ruimte op de gangen en in de kantines zorgen. Op deze manier kunnen we de 1,5 meterregel beter vormgeven.

Wat is het protocol voor het absent melden bij Corona verschijnselen?

Zie hiervoor de informatie bij absentie

Digitale leeromgeving

Waarom is er gekozen voor zoveel verschillende systemen voor planning, administratie en huiswerk?

De digitalisering van het onderwijs staat niet stil. Ook het Ichthus Lyceum wil investeren in een rijke en werkbare digitale leeromgeving voor onze leerlingen. Enkele jaren geleden hebben we bewust gekozen voor de Google omgeving, zodat leerlingen met tools leren werken die ze ook na hun schooltijd tegen zullen komen. Deze omgeving is gebruiksvriendelijk en biedt vele mogelijkheden voor al onze vakken. Alle leerlingen hebben de beschikking over een Chromebook of een laptop. Daarnaast hebben we vorig schooljaar het programma Cloudwise geïntroduceerd. Ze vinden er hun mail, lesmaterialen, rooster én agenda waar ze zelf hun planning in kunnen maken. In de onderbouw experimenteren we met de mogelijkheid om tijdens de les de Chromebooks te beheren, zodat de docent de regie over het scherm heeft tijdens de les. 

Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk systemen te gebruiken. Vooralsnog is er voor het huiswerk gekozen om dit te registreren in Magister, zodat u kunt mee te kijken met uw kind. Voor leerlingen staat al het in Magister ingevoerde huiswerk automatisch in hun Google Calendar. Die kunnen ze dan gebruiken om hun werk te plannen, zodat ze grote leer- en maakopdrachten verspreiden over meerdere dagen.

Is het niet praktischer de halve week fysiek les aan te bieden en de rest online?

Dit is volgens de wetgever niet toegestaan, we zijn verplicht volledig fysiek onderwijs te geven en de leerlingen zoveel mogelijk naar school te laten komen, ook wanneer er sprake is van een docent die niet fysiek in de klas aanwezig kan zijn.

Kan er per vakgebied een jaarplanning komen zodat leerlingen zich langer van tevoren kunnen voorbereiden op toetsen?

De jaarlaagcoördinator verzorgt een document waarin de docenten alle toetsen hebben aangegeven inclusief de weging daarvan. Deze zal binnenkort aan de leerlingen worden gestuurd. Elk vak heeft daarnaast een planner met leerlingen gedeeld, waarin de belangrijke lesstof en toetsmomenten staan.

Sommige docenten geven vanaf huis les via de laptop; zitten leerlingen dan zonder toezicht in de klas?

Als een docent online lesgeeft zorgen we er zo veel mogelijk voor dat er een surveillant in het lokaal aanwezig is. De onderbouwklassen krijgen hierbij prioriteit.

Gebouw

Hoe gaat het de komende maanden als deuren en ramen open moeten blijven?

Het openen van ramen en deuren kan problematisch worden wanneer de buitentemperatuur gaat dalen. De schoolleiding onderkent dit risico en onderzoekt de mogelijkheden om een goede ventilatie te waarborgen. Dit heeft een hoge prioriteit aangezien de herfst nadert. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, zal dit aan alle betrokkenen worden gecommuniceerd.

Rooster, steun- en pluslessen

Hoeveel pluslessen (voorheen KWT) moet de leerling volgen?

Alle leerlingen volgen iedere week hun basisrooster. Hiernaast biedt het Ichthus voor elke klassenlaag pluslessen, die de leerling in de Zermelo roosterapp kan terugvinden. Dat zijn de lesuren waar een plusje bij staat. Een leerling schrijft zich in voor een plusles door op dit plusje te klikken. De plusles staat open voor alle leerlingen, maar we verwachten hierbij met name de leerlingen die onvoldoende staan voor het betreffende vak. De mentor zal op geregelde basis zijn/haar leerlingen over dit onderwerp spreken en afspraken maken over het al dan niet inschrijven. Dat kan ook (tijdelijk) verplicht worden opgelegd. Natuurlijk blijven we ook hier toewerken naar het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen, maar onderkennen ook dat dat voor een gemiddelde puber soms nog een brug te ver is.
Daarnaast staan er ook masterclasses gepland. Dit zijn interessante bijeenkomsten over onderwerpen die buiten het standaard curriculum liggen, zoals psychologie, filosofie of de boekenclub. We verwachten van leerlingen die voor alle vakken voldoende staan een aanmelding voor één of meer Masterclasses.

Op basis waarvan wordt de keuze voor een Plusles bepaald nu er nog geen cijfers (onvoldoendes) zijn?

In principe bepaalt de leerling dit zelf, maar de mentor en/of vakdocent kijken en denken mee. Tijdens de les worden leerlingen gestimuleerd na te denken over wat ze nodig hebben om het leren goed te laten verlopen. Hiervoor worden vooraf leerdoelen met leerlingen gecommuniceerd. Door het maken van opgaven en oefentoetsen ontdekt de leerling wat goed gaat en wat niet. Op basis daarvan zullen leerlingen steeds beter in staat zijn om keuzes te maken voor pluslessen of masterclasses.

Hoe kun je inschrijven voor een Plusles of een Masterclassles?

Via deze link zie je hoe je kunt inschrijven voor een Plus- of een Masterclassles.

Waarom zou mijn kind zich inschrijven voor een Masterclass?

De belangrijkste reden is het verbreden en verdiepen van de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. Dat onderstrepen we ook in onze visie op onderwijs. Daarnaast weten we dat sommige vervolgopleidingen selecteren op breed ontwikkelde leerlingen. We geven de leerlingen om die reden een plusdocument mee waar alle gevolgde Masterclasses en andere buitenschoolse activiteiten vermeld worden.

Realiseert de school wel voldoende contacttijd?

Het antwoord is kort en bondig: ja! De regels van de overheid hierover zijn de laatste
jaren aangepast. Het gaat om de leerling en wat hij/zij nodig heeft om de kennis en
vaardigheden op te doen om succesvol te zijn op school en zich voor te bereiden op het
vervolgonderwijs en de maatschappij. Dat betekent voor de één dat hij met minder
contacttijd prima uit de voeten kan, voor de ander betekent het dat er juist extra
ondersteuning gevolgd moet worden. Het gaat er dus om dat de school voldoende
contacttijd in welke vorm dan ook aanbiedt om aan alle leerbehoeften van onze leerlingen te
voldoen.

Waarom kan bij een AV-les een andere docent staan dan de mentor?

Het AV-uur is een ingeroosterd uur voor Studiekeuzebegeleiding en kan door iedere mentor worden gegeven. Roostertechnisch was het niet mogelijk om hier ook de mentorgroep van te maken.

Mag je een les missen als je veel tussenuren hebt tot de steunles op het 10e uur?

Nee, dat is niet toegestaan. We snappen dat het vervelend is voor leerlingen om te moeten wachten op een steunles tot het 10e uur. Deze lessen kunnen niet anders dan op het 10e uur ingeroosterd worden door de beschikbaarheid van collega’s, andere leerlingen die deze steunles ook nodig hebben en de beschikbaarheid van lokalen. Je kunt ervoor kiezen om je tussenuren alvast je andere huiswerk te maken, of je nog harder in te zetten om je leerdoelen van de steunlessen te behalen. Zo gauw je dat in samenspraak met je steunlesdocent voor elkaar hebt gekregen, mag je stoppen met de steunles. Er is dus geen sprake van een uniforme einddatum aan de steunlessen. Klaar is klaar!

Waarom duren steunlessen 60 minuten en normale lessen 40 of 80 minuten?

We zijn van mening dat een steunlesdocent in 60 minuten nu net even dat stukje extra kan bieden ten opzichte van een les van 40 minuten. Denk bijvoorbeeld aan de persoonlijke aandacht die nodig is om een leerling met een bepaald probleem goed te helpen. Ook is er ruim voldoende tijd beschikbaar om goed de diepte in te gaan met de stof zonder dat het tempo onnodig hoog wordt. Hierdoor kunnen we mogelijk ook eerder stoppen met deze lessen, want we snappen dat 16.45 uur als eindtijd voor een schooldag (voor sommige leerlingen zelfs 2, of zelfs 3 x in de week) best laat is.

Studiedagen

Wat zijn de studiedagen voor dit schooljaar?

Voor dit schooljaar zijn de volgende studiemiddagen vastgelegd (op deze dagen hebben de leerlingen les tot de lunchpauze. Voor de onderbouw is dat tot 12 uur en voor de bovenbouw tot 12.40 uur).

  • 22 september
  • 30 september
  • 13 januari
  • 24 maart

 De studiedagen (de leerlingen hebben op deze dagen geen les).

  • 15 februari
  • 9 maart