Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen:

Absentie
Boeken
Corona
Digitale leeromgeving
Gebouw
Rooster, steun- en pluslessen
Studiedagen

Absentie

Alle veelgestelde vragen over absent en ziek kunt u vinden bij het kopje absentie.

Boeken

Dit kan gemeld worden bij de administratie van de school. Dit kan per e-mail, het adres is administratie@ichthuslyceum.nl
Dit kan gemeld worden bij de administratie van de school. Dit kan per e-mail, het adres is administratie@ichthuslyceum.nl

Corona

Vind hier de actuele regels voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, en hier de beslisboom over thuisblijven.
In een basisschoolsetting met vaste groepen zou dat inderdaad een goed idee zijn. Wij zijn echter een Lyceum. We werken op de havo en op het vwo, zeker in de bovenbouw, niet met vaste groepen. Bijna elke les wisselt de samenstelling van de klassen. Bovendien willen collega’s in hun vaklokalen kunnen beschikken over hun lesmaterialen. Dat zijn twee redenen om leerlingen te laten wisselen in plaats van docenten. We merken dat de recent ingevoerde gescheiden onder- en bovenbouwpauzes voor meer ruimte op de gangen en in de kantines zorgen. Op deze manier kunnen we de 1,5 meterregel beter vormgeven.
  • Je ouders nemen iedere schooldag contact op met de absentenadministratie om te melden dat je wegens milde klachten niet naar school kunt komen. Dit kan telefonisch via 0255-546410 (voicemail) of via een mail naar absent@ichthuslyceum.nl
  • Jij stuurt zolang je niet naar school kunt komen iedere schooldag vóór 8.30 uur een mail naar al je docenten van die dag waarin je aangeeft dat je niet op school kunt zijn maar wel in de gelegenheid bent om de les op afstand te volgen. Hiermee voorkom je dat een docent je ten onrechte absent meldt, bijvoorbeeld wanneer de absentmelding door je ouders nog niet verwerkt is in de administratie.
  • Tenzij anders afgesproken met je docent log je tijdens jouw les (volgens het rooster van die dag) in op de meet-link die hoort bij de Classroom van het vak. Let op: je docent is meestal niet in de gelegenheid om én les te geven voor de klas én diezelfde les te streamen via de meet. Wel heb je de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat. Dit kan in overleg met de docent ook aan een andere leerling van die les die wél op school aanwezig is.
  • De docent controleert bij aanvang van de les of iedereen is ingelogd. Uiterlijk vijf minuten na de tweede bel dien je ingelogd te zijn. Ben je niet tijdig ingelogd dan wordt je absent gemeld. Let op: een te laat-melding wordt bij een online les als absent geregistreerd! De docent kan niet tijdens een uitleg op afstand nagaan of iemand zich later aanmeldt in de meet.
  • Wanneer je les op afstand volgt dan werk je aan je vakken volgens het rooster van die dag, zie hiervoor je Classrooms voor het lesmateriaal.

Digitale leeromgeving

De digitalisering van het onderwijs staat niet stil. Ook het Ichthus Lyceum wil investeren in een rijke en werkbare digitale leeromgeving voor onze leerlingen. Enkele jaren geleden hebben we bewust gekozen voor de Google omgeving, zodat leerlingen met tools leren werken die ze ook na hun schooltijd tegen zullen komen. Deze omgeving is gebruiksvriendelijk en biedt vele mogelijkheden voor al onze vakken. Alle leerlingen hebben de beschikking over een Chromebook of een laptop. Daarnaast hebben we vorig schooljaar het programma Cloudwise geïntroduceerd. Ze vinden er hun mail, lesmaterialen, rooster én agenda waar ze zelf hun planning in kunnen maken. In de onderbouw experimenteren we met de mogelijkheid om tijdens de les de Chromebooks te beheren, zodat de docent de regie over het scherm heeft tijdens de les. Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk systemen te gebruiken. Vooralsnog is er voor het huiswerk gekozen om dit te registreren in Magister, zodat u kunt mee te kijken met uw kind. Voor leerlingen staat al het in Magister ingevoerde huiswerk automatisch in hun Google Calendar. Die kunnen ze dan gebruiken om hun werk te plannen, zodat ze grote leer- en maakopdrachten verspreiden over meerdere dagen.
Dit is volgens de wetgever niet toegestaan, we zijn verplicht volledig fysiek onderwijs te geven en de leerlingen zoveel mogelijk naar school te laten komen, ook wanneer er sprake is van een docent die niet fysiek in de klas aanwezig kan zijn.
De jaarlaagcoördinator verzorgt een document waarin de docenten alle toetsen hebben aangegeven inclusief de weging daarvan. Deze zal binnenkort aan de leerlingen worden gestuurd. Elk vak heeft daarnaast een planner met leerlingen gedeeld, waarin de belangrijke lesstof en toetsmomenten staan.
Als een docent online lesgeeft zorgen we er zo veel mogelijk voor dat er een surveillant in het lokaal aanwezig is. De onderbouwklassen krijgen hierbij prioriteit.

Gebouw

Het openen van ramen en deuren kan problematisch worden wanneer de buitentemperatuur gaat dalen. De schoolleiding onderkent dit risico en onderzoekt de mogelijkheden om een goede ventilatie te waarborgen. Dit heeft een hoge prioriteit aangezien de herfst nadert. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, zal dit aan alle betrokkenen worden gecommuniceerd.

Rooster, pluslessen en masterclasses

Alle leerlingen volgen iedere week hun basisrooster. Hiernaast biedt het Ichthus voor elke klassenlaag pluslessen, die de leerling in de Zermelo roosterapp kan terugvinden. Dat zijn de lesuren waar een plusje bij staat. Een leerling schrijft zich in voor een plusles door op dit plusje te klikken. De plusles staat open voor alle leerlingen, maar we verwachten hierbij met name de leerlingen die onvoldoende staan voor het betreffende vak. De mentor zal op geregelde basis zijn/haar leerlingen over dit onderwerp spreken en afspraken maken over het al dan niet inschrijven. Dat kan ook (tijdelijk) verplicht worden opgelegd. Natuurlijk blijven we ook hier toewerken naar het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen, maar onderkennen ook dat dat voor een gemiddelde puber soms nog een brug te ver is. Daarnaast staan er ook masterclasses gepland. Dit zijn interessante bijeenkomsten over onderwerpen die buiten het standaard curriculum liggen, zoals psychologie, filosofie of de boekenclub. We verwachten van leerlingen die voor alle vakken voldoende staan een aanmelding voor één of meer Masterclasses.
In principe bepaalt de leerling dit zelf, maar de mentor en/of vakdocent kijken en denken mee. Tijdens de les worden leerlingen gestimuleerd na te denken over wat ze nodig hebben om het leren goed te laten verlopen. Hiervoor worden vooraf leerdoelen met leerlingen gecommuniceerd. Door het maken van opgaven en oefentoetsen ontdekt de leerling wat goed gaat en wat niet. Op basis daarvan zullen leerlingen steeds beter in staat zijn om keuzes te maken voor pluslessen of masterclasses.
Via deze link zie je hoe je kunt inschrijven voor een Plus- of een Masterclassles.
De belangrijkste reden is het verbreden en verdiepen van de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. Dat onderstrepen we ook in onze visie op onderwijs. Daarnaast weten we dat sommige vervolgopleidingen selecteren op breed ontwikkelde leerlingen. We geven de leerlingen om die reden een plusdocument mee waar alle gevolgde Masterclasses en andere buitenschoolse activiteiten vermeld worden.
Het antwoord is kort en bondig: ja! De regels van de overheid hierover zijn de laatste jaren aangepast. Het gaat om de leerling en wat hij/zij nodig heeft om de kennis en vaardigheden op te doen om succesvol te zijn op school en zich voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Dat betekent voor de één dat hij met minder contacttijd prima uit de voeten kan, voor de ander betekent het dat er juist extra ondersteuning gevolgd moet worden. Het gaat er dus om dat de school voldoende contacttijd in welke vorm dan ook aanbiedt om aan alle leerbehoeften van onze leerlingen te voldoen.
Het AV-uur is een ingeroosterd uur voor Studiekeuzebegeleiding en kan door iedere mentor worden gegeven. Roostertechnisch was het niet mogelijk om hier ook de mentorgroep van te maken.
Nee, dat is niet toegestaan. We snappen dat het vervelend is voor leerlingen om te moeten wachten op een steunles tot het 10e uur. Deze lessen kunnen niet anders dan op het 10e uur ingeroosterd worden door de beschikbaarheid van collega’s, andere leerlingen die deze steunles ook nodig hebben en de beschikbaarheid van lokalen. Je kunt ervoor kiezen om je tussenuren alvast je andere huiswerk te maken, of je nog harder in te zetten om je leerdoelen van de steunlessen te behalen. Zo gauw je dat in samenspraak met je steunlesdocent voor elkaar hebt gekregen, mag je stoppen met de steunles. Er is dus geen sprake van een uniforme einddatum aan de steunlessen. Klaar is klaar!
We zijn van mening dat een steunlesdocent in 60 minuten nu net even dat stukje extra kan bieden ten opzichte van een les van 40 minuten. Denk bijvoorbeeld aan de persoonlijke aandacht die nodig is om een leerling met een bepaald probleem goed te helpen. Ook is er ruim voldoende tijd beschikbaar om goed de diepte in te gaan met de stof zonder dat het tempo onnodig hoog wordt. Hierdoor kunnen we mogelijk ook eerder stoppen met deze lessen, want we snappen dat 16.45 uur als eindtijd voor een schooldag (voor sommige leerlingen zelfs 2, of zelfs 3 x in de week) best laat is.

Ontwikkeldagen

Ontwikkeldagen voor ons docententeam zijn gepland. Op die (mid)dagen heb je geen les en kun je zelfstandig werken aan je leer- en maakwerk. Dat gaat om de volgende dagen:
  • 15 oktober: middag (ochtend les)
  • 15 november: middag (ochtend les)
  • 29 november: middag (ochtend les)
  • 31 januari: hele dag
  • 7 april: middag (ochtend les)