Burgerschap

Op het Ichthus lyceum leiden we leerlingen niet alleen op voor een diploma, maar voor het leven. We helpen leerlingen vertrouwd te raken met hun rol als betrokken, onderzoekende en zelfstandige deelnemers aan de maatschappij. Vanuit onze kernwaarden van saamhorigheid, verbinding en zorg voor elkaar, stimuleren we leerlingen om samen met docenten zorg te dragen voor een inspirerende leeromgeving. Die samenwerking vindt plaats op schoolniveau, op klasniveau en op individueel niveau. Elk van die niveaus beïnvloedt de andere.

Op individueel niveau is de mentor degene die de leerling begeleidt door regelmatig te praten over zijn of haar ontwikkeling en bijdrage aan de leeromgeving op school. De mentor coacht leerlingen op het gebied van zelfregulatievaardigheden en helpt de leerling na te denken over wat nodig is om zich verder te ontwikkelen.

De docent zorgt samen met leerlingen voor een prettig leerklimaat in de klas, zodat leerlingen de vakkennis kunnen opdoen die nodig is en tegelijkertijd ruimte krijgen hun zelfregulatievaardigheden te ontwikkelen. Samen met leerlingen maakt de docent zichtbaar hoe het leerproces verloopt en welke stappen nodig zijn om verder te komen.

Op schoolniveau dragen leerlingen op verschillende manieren bij aan de schoolgemeenschap, door kunst te maken voor in de gangen, samen te werken aan een musical, samen onderzoek te doen naar onze onderwijswerkwijze, enzovoort.

Onze leerlingen bij aan de maatschappij, bijvoorbeeld door ideeën voor milieuvriendelijke energiewinning te ontwikkelen, oplossingen te bedenken voor afvalplastic, ouderen te bezoeken, enzovoort. Daarnaast zijn leerlingen vertegenwoordigd in de klankbordgroep en in de MR. De rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingstatuut.