Onze Missie

Missie en visie

Het Ichthus Lyceum staat midden in een voortdurend veranderende samenleving. Wij willen dat leerlingen zich zo ontwikkelen dat zij er aan kunnen deelnemen en dat zij deze vorm kunnen geven. Onze school leidt dus op tot méér dan alleen een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma.

Wij willen dat leerlingen vanuit christelijke waarden en met een creatieve geest lerend vermogen en een lerende houding opbouwen, waarmee zij zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Onze school is daarom een lerende gemeenschap, waarin iedereen met en van elkaar leert, zowel leerlingen als medewerkers.

Onze visie

Wij zijn er van overtuigd dat ieder mens talenten heeft en in essentie wil leren: ieder mens is nieuwsgierig en wil ontdekken, ontwikkelen en groeien. We leren op school met elkaar en in samenhang met onze omgeving op zowel cognitief, creatief, fysiek, sociaal-emotioneel en op maatschappelijk gebied. We leren leerlingen hoe zij om kunnen gaan met emoties, successen en tegenslagen. Maar ook hoe ze kunnen doorzetten als het lastig is en hoe zij motivatie kunnen behouden als iets lang duurt.

Op Ichthus Lyceum zien we het als taak en verantwoordelijkheid om te zorgen voor een omgeving waar iedereen, leerlingen en medewerkers, zich optimaal kan ontwikkelen. Onze docenten zijn betrokken en deskundige leermeesters, die onze leerlingen modern onderwijs van hoge kwaliteit aanbieden. Leerlingen leren hoe leren werkt, wat er in het brein gebeurt en hoe ze dit kunt benutten. Door gebruik te maken van formatieve evaluatie maken we het leren zichtbaar, zodat leerlingen zicht hebben op hun leerproces en dat zij de volgende stap kunnen zetten om hun leerdoelen te behalen.

Op het Ichthus krijgen leerlingen het vertrouwen en de ruimte om zich te ontwikkelen, met ondersteuning waar dat nodig is. Samen creëren we een vruchtbare leeromgeving waar iedereen op een veilige manier kan leren en wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. We organiseren naast de gewone lessen veel andere activiteiten op het gebied van onder andere sport, toneel en muziek. Op alle terreinen kunnen leerlingen en medewerkers zich ontwikkelen  en excelleren. We creëren ook letterlijk een rijke leeromgeving hebben als het gaat om de inrichting van onze lokalen, werkruimtes en het gebouw in algemene zin .  

Uiteindelijk verwachten we dat iedereen eigenaar is van en verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar eigen leerproces. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als ons team van docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding. Gezamenlijk vormen we een levende en lerende gemeenschap waar talenten worden ontdekt en ontwikkeld.  

Onze identiteit

Het Ichthus Lyceum is een school op algemeen christelijke grondslag en de daarbij passende normen en waarden. Wij vinden dat levensbeschouwelijke vragen een belangrijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van onze leerlingen. We verwachten van onze leerlingen dat ze kritisch naar zichzelf en anderen kijken vanuit het besef dat ieder mens uniek is. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en leren onze leerlingen om een eigen oordeel te vormen of een standpunt in te nemen. Op het Ichthus Lyceum is er ruimte en aandacht voor symboliek en spiritualiteit en besteden we aandacht aan diverse christelijke feestdagen.

Op het Ichthus Lyceum willen we leerlingen niet alleen toerusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een vervolgopleiding: we willen leerlingen coachen tot zelfbewuste en verantwoordelijke jong volwassenen. Een goede sfeer en een veilige leeromgeving zien we daarvoor als essentiële randvoorwaarden. We vinden het onderhouden van persoonlijk contact met onze leerlingen en weten wat hen bezighoudt een vanzelfsprekendheid.  We zijn oprecht, open en komen onze beloftes na.