“Ichthus Lyceum: Een heldere koers en soepele organisatie als voorwaarden voor goed onderwijs!”

De organisatie

Onze school kenmerkt zich door een heldere structuur met duidelijke regels en afspraken. Uitgebreide informatie hierover, zoals lestijden, lessentabellen, schoolregels, overgangsnormen, ouderparticipatie en schoolkosten zijn terug te vinden in onze schoolgids.

Missie

Het Ichthus Lyceum staat midden in de samenleving en die samenleving verandert voortdurend. Wij willen dat leerlingen zich zo ontwikkelen, dat zij zich daarin thuis voelen, dat zij er aan kunnen deelnemen en dat zij deze mede vorm kunnen geven. Onze school leidt dus op tot méér dan alleen een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma.

Wij willen dat leerlingen vanuit christelijke waarden en met een creatieve geest lerend vermogen en een lerende houding opbouwen, waarmee zij zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Onze school is daarom een lerende gemeenschap, waarin iedereen met en van elkaar leert, zowel leerlingen als medewerkers.

Visie

Wij zijn er van overtuigd dat ieder mens talenten heeft en in essentie wil leren: ieder mens is nieuwsgierig en wil ontdekken, ontwikkelen en groeien. Op het Ichthus Lyceum staat leren centraal voor iedereen. We leren op school met elkaar en in samenhang met onze omgeving op zowel cognitief, creatief, fysiek, sociaal emotioneel en op maatschappelijk gebied.

Het Ichthus Lyceum ziet het als taak en verantwoordelijkheid om te zorgen voor een omgeving waar het lerend vermogen van een ieder zich optimaal kan ontwikkelen en waardoor leerlingen én medewerkers, rekening houdend met verschillen, in staat zijn het maximale in henzelf naar boven te halen. Onze school biedt leerlingen zo onderwijs van hoge kwaliteit, met betrokken en deskundige docenten, die ondersteunen waar het nodig is en de leerlingen de eigen ruimte geven die ze aankunnen. Een leeromgeving waar je op een veilige manier kunt leren van je fouten én waar je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen.

We willen uiteindelijk dat een ieder verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar eigen leerproces en hier eigenaar van kan zijn. Want alleen dán is het mogelijk om talenten optimaal te ontwikkelen en te excelleren op het eigen niveau. Dat geldt voor leerlingen én medewerkers. Samen vormen we een leergemeenschap waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.

Bij het vormgeven van ons onderwijs spelen de volgende vijf leerprincipes een belangrijke rol. Het zijn de pijlers van ons onderwijsleerproces:

1) Zelfregulatie

We leren leerlingen hoe zij om kunnen gaan met emoties, successen en tegenslagen. Maar ook hoe ze kunnen doorzetten als het lastig is en hoe zij motivatie kunnen behouden als iets lang duurt.

2) Metacognitie

We leren leerlingen hoe leren werkt, wat er in het brein gebeurt en hoe ze dit kunt benutten. Door gebruik te maken van formatieve en summatieve toetsing zorgen we er voor dat leerlingen zicht hebben op hun leerproces en dat zij worden uitgedaagd een volgende stap te zetten.

3) Leerstrategieën

We leren leerlingen hoe zij het leerproces het beste aan kunnen pakken. Welke strategieen het beste kunnen worden ingezet bij elk onderdeel. In mentorlessen en vaklessen is dit een terugkerend onderdeel.

4)Leermeesters

We hebben deskundige medewerkers die leerlingen helpen op vakinhoudelijk gebied en bij hun algemene ontwikkeling. Zij proberen een voorbeeld voor de leerlingen en elkaar te zijn. Net zoals leerlingen een voorbeeld voor elkaar moeten zijn.

5) Rijke leeromgeving

We organiseren naast de vaklessen veel andere activiteiten op het gebied van onder andere sport, toneel en muziek. Op alle terreinen kunnen leerlingen en medewerkers zich ontwikkelen  en excelleren.

Het Ichthus Lyceum is een school op Algemeen Christelijke grondslag. Ons onderwijs is gebaseerd op normen en waarden waar wij vanuit onze achtergrond aan hechten. Het aan de orde stellen van levensbeschouwelijke vragen, zelfreflectie en genuanceerde oordeelsvorming vinden we belangrijk in de ontwikkeling van onze leerlingen. In de dagelijkse praktijk van ons onderwijs is er ruimte voor symboliek en spiritualiteit (o.a. Allerzielen, Kerst, Pasen, charitatieve acties)

Schoolleiding & bestuur

Schoolleiding:
De leiding van de school is in handen van de rector, de schoolleider havo, schoolleider vwo, schooleider onderwijs & kwaliteit en de schoolleider bedrijfsvoering.
In de schoolgids vindt u verdere informatie.
Via het secretariaat van de school kunt u contact met de schoolleiding opnemen.

Bestuur:
Het Ichthus Lyceum staat onder bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. Voor verdere informatie over Dunamare:
www.dunamare.nl.

Resultaten van de school

Goed onderwijs is voor ons méér dan alleen het behalen van goede, in cijfers en percentages uitgedrukte eindresultaten. Zorg voor onze leerlingen, sfeer en veiligheid zijn immers net zo belangrijk.

De Onderwijsinspectie beoordeelt de resultaten van het Ichthus Lyceum als ruim voldoende op alle afdelingen. Daarnaast voldoet onze school aan alle wettelijke vereisten voor wat betreft de organisatie van het onderwijs (o.a. leerlingbegeleiding, lesuitval, onderwijstijd, examenprogramma’s). Het Ichthus Lyceum valt voor de Onderwijsinspectie daardoor in de laagste toezicht klasse.

Veiligheid en zorg

Veiligheid en zorg voor leerlingen meten wij jaarlijks via tevredenheidsonderzoek en checken we via onze klankbordgroepen (per leerjaar georganiseerd). De resultaten van de school zijn openbaar en te vinden op www.scholenopdekaart.nl

 

 

Vacatures

 

Het Ichthus Lyceum in Driehuis is een bloeiende school voor gymnasium-, atheneum- en havo onderwijs. Ruim 1200 leerlingen volgen onderwijs op het Ichthus Lyceum en dat aantal zal nog licht groeien. Sinds 2009 beschikt de school over een Technasium en is daarvoor ook officieel gecertificeerd. We beschikken over een fraai en modern gebouw, gelegen tegenover sportvelden en op loopafstand van station Driehuis. Het Ichthus Lyceum is een school op algemeen christelijke grondslag. Dit komt tot uiting in de wijze waarop leerlingen en medewerkers elkaar respecteren en ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. Ons onderwijs gaat dan ook uit van waarden, waarmee we onze leerlingen niet alleen toerusten met kennis voor een vervolgopleiding, maar hen ook begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassenen. We leggen daarbij de lat voor de leerlingen én voor onszelf hoog.

Wij hebben op dit moment de volgende vacature:

TRAJECTBEGELEIDER (0,8wtf) met ingang van januari 2021 ter vervanging van zwangerschapsverlof